baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

zajęcia dla uczniów - CHEMIA

CHEMIA - KLASA Ia, Ic, Id

Dział: Związki nieorganiczne i ich znaczenie.

Właściwości chemiczne oraz zastosowania wybranych tlenków.

Ze względu na charakter chemiczny tlenków wyróżnia się tlenki:
- kwasowe
- zasadowe
- obojętne
- amfoteryczne.
W oparciu o materiał edukacyjny, do którego odsyła link:
https://www.youtube.com/watch?v=GttKVG2JaBM wymień po 2 przykłady każdego rodzaju tlenków (najlepiej zapisz odpowiedni wzór sumaryczny).

Przeczytaj uważnie poniższe informacje:
- Tlenki kwasowe nie reagują z kwasami. Reagują natomiast z zasadami.
- Tlenki zasadowe nie reagują z zasadami. Reagują natomiast z kwasami.
- Tlenki obojętne nie reagują z kwasami, zasadami ani wodą.
- Tlenki amfoteryczne reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami.

Następnie rozwiąż krótki quiz - wybierz prawidłowe zakończenie zdania (odpowiedź A lub B).

1. Tlenki kwasowe reagują z:
A. kwasami B. zasadami

2. Tlenki zasadowe reagują z:
A. kwasami B. zasadami

3. Tlenki amfoteryczne:
A. reagują z kwasami i zasadami B. nie reagują z kwasami i zasadami

Zadanie
W oparciu o dostępne w Internecie źródła naukowe bądź podręcznik (str. 156 - 159) opisz w kilku zdaniach zastosowania dwóch dowolnie wybranych tlenków spośród wymienionych:
tlenek wapnia - CaO, tlenek magnezu - MgO, tlenek sodu - Na2O, tlenek siarki(IV) - SO2, tlenek siarki(VI) - SO3, tlenek węgla(II) - CO, tlenek węgla(IV) - CO2.

Zachęcam do utrwalania wiadomości na temat budowy, otrzymywania, właściwości (fizycznych i chemicznych) oraz zastosowania tlenków, w czym z pewnością pomocne okażą się materiały edukacyjne zamieszczone w linku:
https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P

zajęcia dla uczniów - HISTORIA 3

HISTORIA
KLASY II

Temat: Proces integracji europejskiej ( podręcznik, str. 71-78)

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku i odpowiedz na poniższe pytania:

1. Korzystając z różnych źródeł (w tym z podręcznika) wyjaśnij kogo i dlaczego nazywamy „ojcami zjednoczonej Europy”?

2. Wymień wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

3. Które państwo i kiedy wystąpiło z Unii Europejskiej?

4. W którym roku do Unii Europejskiej wstąpiła Polska?

 

Zadanie dla chętnych:

Spróbuj ocenić, czy Polska odnosi jakiekolwiek korzyści z faktu bycia członkiem Unii Europejskiej. Jeżeli uznasz, że takowe istnieją wymień je.

zajęcia dla uczniów - Historia 1

HISTORIA

KLASY I a, I b, I c, I d - po szkole podstawowej

 

Drodzy Uczniowie!! Odpowiedzi na poniższe zadania proszę napisać NA KARTKACH!

Po powrocie do szkoły wkleimy je pod odpowiednimi tematami w zeszycie przedmiotowym.

 

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne i europejska ekspansja kolonialna (podręcznik, str. 128-135)

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku i odpowiedź na poniższe pytania:

1. Wymień trzy przyczyny podjęcia przez Europejczyków dalekomorskich wypraw odkrywczych.

2. Wymień największych europejskich odkrywców i ich osiągnięcia.

3. Wymień pięć krajów, które organizowały wyprawy i pozyskiwały kolonie.

4. Jakie negatywne skutki dla ludności podbijanych i eksploatowanych krajów przyniosły odkrycia geograficzne?

 

Zadanie dla chętnych:

W oparciu o dostępne Ci źródła (encyklopedia, Internet, książki historyczne, podręcznik szkolny) znajdź informacje o pierwszych Europejczykach, którzy dotarli do brzegów Ameryki Północnej przed Krzysztofem Kolumbem. Zrób notatkę w dowolnej formie.

zajęcia dla uczniów - HISTORIA 2

HISTORIA
KLASY I e, I f, I g, I h, I i (po gimnazjum)

 

Temat: Działania zbrojne w latach 1942-1945 (podręcznik str. 148-156)

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku i odpowiedz na poniższe pytania:

1. Co zakładał plan Barbarossa?

2. Jak zakończyła się niemiecka ofensywa pod Stalingradem?

3. Gdzie i kiedy miała miejsce największa bitwa pancerna II wojny światowej i kto w niej zwyciężył?

4. Po zwycięstwie w Afryce alianci przenieśli działania do Europy. Jak zakończył się desant na Sycylii? Co wydarzyło się w czasie walk o Sycylię?

5. Jak nazywała się aliancka operacja wojskowa, która rozpoczęła udaną inwazję na okupowaną przez Niemców Francję?

6. Podaj datę podpisania przez Niemcy aktu bezwarunkowej kapitulacji.

 

Zadanie dla chętnych:

Spróbuj wyjaśnić termin „WIELKA WOJNA OJCZYŹNIANA”.

zajęcia dla uczniów - FIZYKA

FIZYKA
Klasa Ib Temat: Układ Słoneczny
Proszę poszukać informacji na temat planet Układu Słonecznego i zrobić notatkę do zeszytu.
klasa 1b może znaleźć informacje na stronie http://www.astronomia.biz.pl

Klasy Ie,f,g,h Temat: Negatywne i pozytywne zastosowanie promieniowania. Poszukać w internecie i zrobić notatkę.
klasy 1e,f,g,h mogą znaleźć informacje na stronach:
https://sciaga.pl/…/62126-63-negatywne_i_pozytywne_zastosow… ,
https://epodreczniki.pl/a/zastosowanie-promieniow…/Du9JXJMCy