baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

Procedury funkcjonowania Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 w Bytomiu

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W REŻIMIE SANITARNYM DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 8 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
 2. Po wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce.
 3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Rodzic/opiekun powinien stosować na terenie szkoły maseczkę ochronną.
 4. Osoba wchodząca na teren szkoły powinna zachować dystans od pracowników szkoły min.1,5m.
 5. Uczniowie zachowują dystans od nauczycieli i pracowników szkoły min. 1,5m.
 6. W częściach wspólnych tj. na korytarzach podczas przerw uczniowie zakładają maseczki.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych ( kaszel, gorączka ) należy odizolować ucznia w miejscu do tego wyznaczonym ( izolatka ) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 8. Zaleca się nauczycielom podczas pobytu na terenie szkoły zasłanianie oczu, nosa i ust oraz bardzo częste używanie płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Należy wietrzyć sale oraz korytarz co najmniej raz na godzinę.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym wychowania fizycznego w których nie można zachować dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
 • Korzystanie z obiadów będzie się odbywało na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w godzinie wyznaczonej wyłącznie dla uczniów BSISnr8 – przed spożyciem posiłku obowiązkowo należy umyć lub dezynfekować ręce.
 • Pracownicy młodociani stosują procedury obowiązujące w zakładzie pracy.
 • Obowiązuje zakaz organizowania wyjść i wycieczek.